Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website en/of andere websites en gerelateerde internetapplicaties van Wouters Groep BV (hierna gezamenlijk te noemen: ’de (web)site’). We vragen u de disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze website te benaderen, te bezoeken en/of de op of via deze site aangeboden informatie te raadplegen en/of te gebruiken, verklaart u kennis te hebben genomen van de inhoud van deze disclaimer en hiermee akkoord te gaan.

Veilig internetten
Hoewel Wouters Groep BV haar best doet om deze site vrij te houden van virussen, kan zij dit niet garanderen en geen aansprakelijkheid aanvaarden voor virussen. Wouters Groep BV adviseert u daarom alle gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u gebruikmaakt van de site. Wouters Groep BV garandeert niet dat deze website foutloos of ononderbroken functioneert.

Zelf controleren
Wouters Groep BV probeert op deze website juiste, volledige en actuele informatie aan te bieden. Toch garandeert Wouters Groep BV niet dat de op of via deze website aangeboden informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo’s en iconen juist, volledig of actueel zijn. U bent zelf verantwoordelijk voor het controleren van de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de informatie of overige inhoud die op deze website beschikbaar wordt gesteld.

Misbruik
Het is niet toegestaan deze site zo te gebruiken dat het gebruik van andere internetgebruikers kan worden gehinderd, dat het functioneren van deze site in gevaar kan worden gebracht en/of dat de op of via deze site aangeboden informatie of onderliggende software kan worden aangetast. Wouters Groep BV behoudt zich het recht voor om bij misbruik de toegang tot en het gebruikmaken van deze site te ontzeggen.
Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Wouters Groep BV hyperlinks naar websites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat Wouters Groep BV de op of via deze websites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Wouters Groep BV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites. Wouters Groep BV heeft niet gecontroleerd of de informatie op die sites waar, juist, redelijk, betrouwbaar en volledig is.

(Intellectuele) (eigendoms)rechten
Wouters Groep BV, of enig andere rechthebbende, is en blijft rechthebbende van alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere (intellectuele) (eigendoms)rechten) van alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan informatie op deze site te kopiëren, te downloaden of openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wouters Groep BV of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze site wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik of voor strikt intern gebruik binnen uw onderneming. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wouters Groep BV is het niet toegestaan (deep-)links naar websites van Wouters Groep BV aan te bieden.

Communicatie per internet
De beveiliging van berichten die tussen uw computer en onze servers worden verzonden, is niet gegarandeerd. Indien u of Wouters Groep BV ervoor kiest berichten op deze wijze te verzenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.
Wouters Groep BV garandeert niet dat naar of door haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Wouters Groep BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen en verwerken van deze e-mails en elektronische berichten.

Niet aansprakelijk
Wouters Groep BV, haar bestuurders, medewerkers, tussenpersonen en/of haar hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van verlies van winst) ontstaan door deze website. Het gaat hier om schade die voortvloeit uit het bezoeken en/of gebruiken van deze website, de via deze website aangeboden informatie en/of opgenomen hyperlinks.

Nederlands recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit, of verband hebben met de disclaimer, worden indien nodig voorgelegd aan een bevoegde rechter.

Wijzigingen
Wouters Groep BV behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. We adviseren u regelmatig na te gaan of de op of via deze site aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van de disclaimer, is gewijzigd.